O nás

Aktuální dění a vize

Skauting v Kostelci nad Černými lesy v loňském roce oslavil 90 let od svého založení. Přes dvojí přerušení činnosti, či spíše zákaz skautské činnosti (v letech 1940 a 1970), se od poslední obnovy skautingu v roce 1989 skautské hnutí v našem městě úspěšně udržuje a rozvíjí. V posledních letech došlo k výraznému navýšení počtu dětí v oddílech. 

Zájem rodičů o vstup jejich dětí do roje světlušek či smečky vlčat je trvalý. Postupně se nám podařilo posílit i kolektiv dospělých vedoucích. Přes 2 roky se scházíme s dětmi na oddílových schůzkách ve dvou nevelkých místnostech v bývalé správní budově v areálu sanatorky. Tyto místnosti nám však neposkytují dostatek prostoru pro naši činnost, a proto – současně s nárůstem zájmu dětí o skautské hnutí – jsme se začali rozhlížet kolem a hledat prostory, který by více vyhovovaly našim potřebám. Po dlouhých a složitých jednáních se nám podařilo koupit lesní chatku v areálu sanatorky, kterou jsme již kdysi, začátkem 90-tých let, jako klubovnu využívali.

Daniel Homola (Dandý)

Daniel Homola (Dandý)

vedoucí střediska
+420 603 903 669

dan@skaut-kostelec.cz
Michaela Kuželová (Rosami)

Michaela Kuželová (Rosami)

zástupkyně vůdce střediska
+420 606 425 246

rosami@skaut-kostelec.cz

Oddíly

  • Družina Benjamínků  ( 5 – 7 let )

 

Chlapci:

  • 2. oddíl: Vlčata ( 7 – 11 let )
  • 12. oddíl: Černí vlci – Skauti ( 11 – 15 let )

 

Dívky:

  • 1. oddíl: Světlušky ( 7 – 11 let )
  • 8. oddíl: Kopretiny – Skautky ( 11 – 15 let )

 

  • Kmen Rangers a Roverů ( 15 – 21 let ) 
  • Klub Oldskautů (  21  – ∞ let )

Zázemí

Historie

Krátká historie skautingu v Kostelci nad Černými lesy od jeho poslední obnovy v roce 1989

Revoluce v roce 1989 otevřela mnoho dveří. Jedněmi z těchto dveří ke svobodě vstoupili zpět do našich životů i skauti. Skaut u nás v Česku byl naposledy oficiálně obnoven v prosinci roku 1989 na setkání skautských činovníků, které se uskutečnilo v Městské knihovně v Praze a na nádvoří sousedního Klementina.  Byly zde obnoveny ústřední orgány Junáka, jak se česká skautská organizace nazývá od svého založení v roce 1914, byl potvrzen směr činnosti obnoveného hnutí, neboť tím skauting vždy byl a nadále zůstává .. Oficiálnímu obnovení skautské organizace v Československu v roce 1989 ale předcházela velmi intenzivní práce skautů z období minulých, kdy skauting v naší zemi mohl formálně existovat a mít svou organizaci, tedy z období před 2. světovou válkou a z let 1945 – 1950 a 1968 – 1970. Skauti se okamžitě pustili do práce, zakládali oddíly, začali pracovat s dětmi a mládeží. Vycházeli při tom z tradičních hodnot a principů skautingu, které skauting do dnešních dní uznává a respektuje.

V našem městě proběhla obnova skautingu již začátkem roku 1990. První akcí, kterou se naši skauti představili veřejnosti, byl v únoru 1990 Zimní přechod Brd. 23. března téhož roku se pak uskutečnila první schůzka  4. oddílu skautů v našem městě.  Vzniklo skautské středisko – s číslem 09. Schůzky probíhaly v klubovně v budově U Cornů v Kutnohorské ulici. Oddíly vedli a s dětmi pracovali tito bratři a sestry: RNDr. Ivana Kašparová – Kvak, Šárka Kosinová,  Michal Jankovský – Bobr, Jiří Bohata – Datel, Martin Augusta a Karel Michalik – Orel.  V roce 1990 proběhl první letní tábor „Bobří hráz“ u Benátek nad Sázavou. Na tomto táboře se mj. uskutečnil slibový oheň, u kterého složila svůj skautský slib řada chlapců, nových skautů – Junáků. Tito tehdy chlapci, jsou dnes již dospělí lidé, kteří nejsou aktivně zapojeni do skautského života. Pomoc těchto skautů, dnes již dospělých mužů, a jejich podpora je pro současné skautské středisko v Kostelci n. Č. lesy velmi významná a cenná. Byť se již do aktivní činnosti oddílů nezapojují, pomáhají jinde, kde mohou, a jinak, jak mohou. Každá pomoc je velmi ceněná!  Skautské středisko 09. zaniklo v Kostelci n. Č. lesy koncem roku 1992. Dále však existoval smíšený, koedukovaný skautský oddíl, který byl formálně přičleněn pod 14. Středisko Psohlavci v Českém Brodě. Jiří Bohata – Datel vedl tento oddíl celou dobu až do roku 2007. V některých obdobích se do vedení oddílu zapojili i jeho odchovanci, z nichž největším pomocníkem byl Tomáš Rákosník – Soky.  Bratr Datel udržoval skautskou myšlenku mezi dětmi našeho města, udržoval povědomí o skautingu mezi dospělými občany našeho města a podílel se na skautské výchově mnoha dětí z našeho města. Za tuto velmi záslužnou a dlouhodobou činnost mu náleží náš mimořádný dík a významné místo ve skautské historii našeho města.

Roku 2007 utrpěl Jiří Bohata – Datel těžký úraz a dlouhodobě nemohl pokračovat v systematické práci s oddílem. Hledal tedy řešení  jak udržet skautský oddíl v našem městě a komu jej případně předat, s ohledem na předpokládané poúrazové zdravotní komplikace a nemožnost vést oddíl se stejným nadšením a odpovědností, jako dosud. V takové situaci svolala paní starostka Olga Dekojová schůzku všech „skautsky“ zainteresovaných lidí z našeho města se zadáním, aby našli způsob, jak zajistit kontinuitu skautské výchovy a skautské činnosti v KNČL. Po následném jednání s vedoucím skautského střediska v Kouřimi, bratrem Karlem Čihákem, bylo dohodnuto, že se kostelečtí skauti zaregistrují ve středisku Kouřim, které vypomůže delegováním vůdců k oddílům světlušek a vlčat (dětí ve věku od 6 do 10 let). Se světluškami tak začala pracovat Veronika Rákocyová z Olešky a s vlčaty pak Jindřich Tesařík – Tesy, také z Olešky. Zdatným pomocníkem jim v počátcích byl i Jiří Filípek – Yeep. Velkou zásluhu, zejména na administraci skautské činnosti v KNČL, měl Vladimír Kubelka z Kouřimi, zaměstnaný jako vedoucí odboru na Městském úřadu v KNČL. Občasnou výpomoc při vedení schůzek světlušek poskytla též Tereza Vinšová – Hvězdička. Postupně se do skautské činnosti začal opět zapojovat i Jiří Bohata – Datel. Objevily se však i nové tváře vůdců. Se smečkou vlčat začal pomáhat Tomáš Havlíček a později Roman Kašpar – Kašpy. Do skautské činnosti se také opět zapojil Karel Michalik – Orel.

Skauting dnes

Od 1. ledna roku 2010 existuje opět v Kostelci n. Č. lesy samostatné skautské středisko s číslem 214.15. 1. oddíl – Roj světlušek a 2. oddíl – Smečka vlčat se scházejí na pravidelných schůzkách v areálu léčebny, kde v bývalé správní budově mají své klubovny propůjčené od města. Tyto prostory na začátku (od roku 2008) velmi pomohly, ale s rostoucím počtem členů oddílů se stávají prostorově nedostatečné.  Na středisku existuje také Klub oldskautů, tedy dospělých skautů, kteří nepracují pravidelně s dětmi v oddílech, ale pravidelně pomáhají při různých akcích pořádaných střediskem.  Vzhledem k tomu, že v oddílech již dorůstají i děti ve věku nad 10 let, připravuje se založení oddílů skautek a skautů (dětí ve věku 11 – 16 let).  Velkým úkolem do nejbližší budoucnosti je zajištění skautské základny, tedy místa, kde se budou děti pravidelně scházet , a které umožní plně využít potenciálu skautského výchovného systému a nabídne skautský život dalším dětem z našeho města.  Další projektem do blízké budoucnosti je zajištění vlastního tábořiště – tedy louky, kde bude postupně vybudována táborová základna a kde budou pravidelně pořádány letní skautské tábory.

Ing. Karel Michalik – Orel