Sv. jiříZakladatele skautingu lorda Baden-Powella vedla ke zvolení tohoto světce za ochránce a ideový symbol celého hnutí legenda o sv. Jiří, který v boji zabil draka zloby a barbarství. Dobře věděl, že daleko víc než slovo působí na chlapeckou duši příklad a také není divu, že při hledání ztělesněných ideálů, které vložil do skautského zákona a slibu, zvolil právě tohoto jediného patrona rytířů mezi světci.

Sv. Jiří drakobijce pocházel z urozených rodičův Kapadocii. Jeho otec zemřel smrtí mučednickou a jeho matka se po smrti manželově odstěhovala se synáčkem do své otčiny – Palestiny. Jiří byl ohnivé povahy a věnoval se stavu vojenskému. I jako vojín zůstal ctnostným a bohabojným vyznavačem kristovým. Legenda o sv. Jiří praví, jak si u pramene zásobujícího město Kyrény v Libyi postavil hnízdo jedovatý drak, který přicházel k městským hradbám a svým jedovatým dechem ohrožoval obyvatele města. Obyvatelé mu proto k jezeru nosili denně ovce, aby uspokojili jeho hlad a drak svou blízkostí nezamořoval město. Jak ovce docházely, tak byla drakovi denně předkládána jen jedna ovce – a jeden člověk určený losem. Až los padl na jedinou královu dceru, který marně žádal o její milost. Když byla vedena k jezeru, jel Jiří kolem a jak bylo jeho rytířskou povinností, pokusil se princeznu zachránit. Nasedl na koně a draka napadl. Ranou kopí jej vážně zranil a srazil k zemi. „Neváhej dívko a hoď mu na krk svůj pás.“ řekl dívce. Když tak učinila, drak šel za ní jako pes, a zkrotlého ho přivedli do města. Král nabídl Jiřímu nesmírnou spoustu peněz, ten je však nechal rozdat chudým. Jiří slíbil králi a všem obyvatelům, že když se dají pokřtít, draka definitivně zabije. Údajně na dvacet tisíc lidí se zřeklo pohanství a bylo pokřtěno.

24. dubna byl Jiřímu na rozkaz císaře na hrdlo zavěšen těžký kámen a jeho tělo bylo drásáno kolem, na kterém byly připevněny hřeby. I poslední pokus přinutit Jiřího k modloslužbě a vzdání se své víry zůstal marný. Jiří byl odsouzen na smrt. Na popravišti roku 303 se modlil za obrácení pohanů, až skonal pod katovým mečem.

Svátek sv. Jiří následuje den po sv. Vojtěchovi, oba patří mezi nejznámější mučedníky. Svátek sv. Jiří připadající na 24. dubna je jeden ze dvou velkých skautských svátků. Tím druhým je 22. únor Den zamyšlení, na který připadají narozeniny manželů Baden-Powellových.

Sv. Jiří– drakobijec – je symbolem statečnosti a zmužilosti, je patronem skautů celého světa, patronem skautského bratrství, národním světcem celé Anglie. Chrání vždy bezbranného v příbězích, kde vítězí dobro a spravedlnost nad zlem. Jedna z formulí pro pasování na rytíře začíná: „Ve jménu Božím, svatého Jiří a svatého Michala…“„Skautská myšlenka je moderní rytířství, které nám přikazuje pomáhat bližnímu, konat denně dobré skutky, považovat všechny lidi za své přátele a skauty za své bratry. “Sv. Jiří byl vždy ctěn jako pravý vzor bojovníka za víru a křesťanskou ctnost. Zobrazuje se jako sličný rytíř v plné zbroji na bujném oři, jak potírá litou saň, před ním se svíjející. Toto vypodobnění je symbolické. Saň značí buď zlého ducha, odvěkého nepřítele lidstva, nebo pohanství.

Více – O sv. Jiří – Křesťanská ikonografie

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *